Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem twoja.faza.be

Sprzedajacym i właścicielem marki Faza B oraz  serwisu twoja.faza.be jest firma Faza sp. z o.o., ul. Łukowa 1/26, 02-767 Warszawa, KRS:0000142121, NIP: 739-332-57-76, nr. konta: 95 1140 2004 0000 3102 7551 9150, Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN ,  zwany także zamiennie „Usługodawcą” lub „Sprzedającym”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 666 666 979 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@faza.be.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - Towary, imprezy , eventy wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów - impreza plenerowa, event.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twoja.faza.be za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
9. Strona – Usługodawca i Klient.
10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.twoja.faza.be.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. Zaliczka - kwota zapłaty w wysokości 50 % wartości realizowanego zamówienia, wniesiona przez Klienta na rzecz Sklepu w celu realizacji zamówienia nietypowego.
13. Towary i usługi dostępne w sklepie dostarczane są w  terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy twoja.faza.be prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie twoja.faza.be są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadamy również przedmioty używane, są to przedmioty o statusie zabytkowych, retro.
4. W naszej ofercie prezentujemy sprzedaż usług.

 § 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie twoja.faza.be są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, lub e-mail.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź że sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem wpływu na rachunek systemów płatności PayU.
10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkty dostępne są w magazynie lub u dostawców Sklepu. Dostępność produktu jest zaznaczona przy artykule. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:

  • częściowa realizacja (zamówienie realizowane częściowo – dostarczane są produkty, które znajdują się na stanie magazynowym Sklepu. Pozostała część zamówienia realizowana jest w chwili uzupełnienia stanów magazynowych). Klient pokrywa każdorazowy koszt dostawy produktów;
  • zamówienie oczekujące na skompletowanie (zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą uzupełnienia stanu magazynowego Sklepu o ostatni, niedostępny w chwili składania przez Klienta produkt);

11. W przypadku, gdy produkty są niedostępne (brak w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty jej zawarcia (złożenia zamówienia). Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 14 (czternaście) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za produkty, Sklep dokona zwrotu Klientowi należności w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może zadecydować o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w § 5 - Formy płatności i nadpłaty.

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
13. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, która załączana jest do przesyłki.
14. Zamówienia na produkty nietypowe posiadające status produktów realizowanych na zamówienie i oznaczony na stronie internetowej Sklepu odpowiednim opisem, realizowane są po opłaceniu pełnej kwoty ich wartości.
15. Istnieje możliwość realizacji zamówień na produkty nietypowe o których mowa w § 3. pkt. 14 dwuetapowo: w takim przypadku Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia, pozostała kwota płatna jest z chwilą gotowości produktu do wysyłki na adres wskazany przez Klienta.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Przy każdym produkcie podawany jest przewidywany czas realizacji wysyłki zamówienia. Jest to czas jaki upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji (do chwili przekazania zamówionych produktów ze Sklepu do realizacji wysyłki wybraną przez Klienta formą dostawy), przy czym uwzględniane są dni robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych. Klient jest informowany o nadaniu przesyłki z zamówionymi produktami.
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem: firmy kurierskiej „Siódemka”, Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta. Do każdego zamówienia dostarczanego przez kuriera doliczane są koszty przesyłki, za wyjątkiem zamówień o wartości przekraczającej kwotę 500 (pięćset) zł które w takim przypadku pokrywa Sklep. Koszty przesyłki określone są w dziale „Koszty przesyłek”.
3. Wysyłka zamówionych produktów odbywa się na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki zakupionych towarów poza granicę Polski po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Klientem, wyliczeniem kosztów transportu i ich akceptacją przez Klienta.
4. Jeżeli Klient nie odbiera zamówionych produktów lub odmawia ich przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sklep ma prawo odstąpienia od umowy i przysługuje mu prawo do natychmiastowej sprzedaży produktów innej osobie.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5 Płatności i nadpłata

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

  • płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;
  • przelew pieniężny (przedpłata). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Zapłata poprzez przelew pieniężny powinna nastąpić na rachunek bankowy firmy Faza.
3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówionych produktów lub form dokonania zapłaty za zamówione produkty.
4. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

  • Jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (pięciu) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na kolejne zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od klienta drogą e-mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa Klienta (tzw. login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłaty za pośrednictwem poczty.
  • Jeżeli nadpłata wynosi mniej niż 5 (pięć) zł włącznie Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłaty, a nadpłacona kwota może zostać wykorzystana na poczt kolejnych zakupów dokonanych w Sklepie w ciągu 6 (miesięcy) od powstania nadpłaty. Po tym terminie niewykorzystana kwota przekazana zostaje na rzecz Sklepu.

§ 6 Reklamacje

1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
2. Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient znajdzie w nim wady fabryczne, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
3. Dostarczone produkty należy sprawdzić w obecności kuriera i w razie uszkodzenia mechanicznego lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem należy sporządzić protokół w obecności kuriera. W innych sytuacjach reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie:

  • wady fabrycznej,
  • niezgodności produktu, z produktem zawartym w zamówieniu.

5. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, lub niezgodności produktu z zamówieniem, Klient powinien kontaktować się pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): +48 666 666 979 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@faza.be.
6. Jeśli Klient chce zwrócić zakupiony towar, informuje nas korzystając z formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
7. Po wypełnieniu formularza zwrotu do odesłanego produktu należy dołączyć dokument zakupu wystawiony przez Sklep. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. produkty objęte reklamacją powinny być pozbawione wszelkich zanieczyszczeń powstałych wskutek używania; w pozostałych przypadkach produkty będą zwracane Klientowi na jego koszt. Paczka z towarem wysyłanym do Sklepu powinna być oznakowana etykietą wysłaną do klienta wraz z wiadomością potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia reklamacji/zwrotu wysłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
8. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Klient jest powiadamiany o rozstrzygnięciu reklamacji na wskazany w formularzu zwrotu/reklamacji adres e-mail.
9. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w Sklepie produkty do wyboru. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego do Klienta, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pokrywa Sklep.
10. W przypadku nieuznania reklamacji produkty są odsyłane na koszt Klienta przesyłką płatną za pobraniem.
11. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień lub parametrów np. monitora Klienta.
12. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
13. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
14. W przypadku uznania reklamacji, koszty przesyłki ponosi Sprzedający.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż do celów jego sprawdzenia w okresie 10 dni.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres podany przez Sprzedawcę.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę - gotowy druk oświadczenia zostanie przesłany po wcześniejszym kontakcie z infolinia.
6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
7. Przed rozpoczęciem procedury zwrotu towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub email.

§ 8 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajach UE jak i przestrzeni kosmicznej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 9 Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie twoja.faza.be oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz przesyłania informacji marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Administratorem danych osobowych jest właściciel marki FazaB firma Faza sp.z o.o. ul. Łukowa 1/26, 02-767 Warszawa. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie przez Klienta danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale podanie ich jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do składania zamówień.
5. W przypadku wątpliwości związanych z właściwościami i danymi technicznymi produktów, Klient powinien zasięgnąć informacji na temat produktów u pracownika Działu Handlowego pod wskazanymi na stronie internetowej Sklepu numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej.
6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie stosuje się przepisów ustaw regulujących ochronę praw konsumentów oraz postanowienia Regulaminu „Prawo odstąpienia od umowy”.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2013 r.