Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.faza.be

Warunkiem skorzystania z usług sklepu jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

  1. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sprzedającym i właścicielem marki Faza B oraz serwisu faza.be jest firma Faza sp. z o.o., ul. Łukowa 1/26, 02-767 Warszawa, KRS:0000142121, NIP: 739-332-57-76, nr. konta: 95 1140 2004 0000 3102 7551 9150, Kapitał zakładowy 50 000,00 PLN
1.2 Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerem telefonu +48 666 666 979 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@faza.be

1.3 Użytkownik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości sms oraz korespondencji e-mail od serwisu faza.be w sprawach promocyjnych, marketingowych i administracyjnych.

  1. 2. UŻYTKOWNIK

2.1 Użytkownikiem Serwisu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustawy we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która spełnia te warunki, w dalszej części REGULAMINU jest nazywana Użytkownikiem.

2.2 Warunki użytkowania Serwisu faza.be określone w REGULAMINIE są akceptowane przez Użytkownika poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji oraz podczas dokonywania rezerwacji lub zakupu vouchera. Użytkowanie Serwisu faza.be jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU w całości.

 

  1. ZAKUPY/REALIZACJA

3.1  Zakupu można dokonać poprzez wpłatę bezpośrednio na nasze firmowe konto bankowe, a także poprzez płatność kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem PayU.

3.2  Voucher, po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza, zostanie wysłany na podany adres mailowy. Na maila także wysyłane jest potwierdzenie wpłaty.

3.3  Vouchera nie można wymienić na gotówkę.

3.4  FAZA zastrzega sobie prawo do dokonania anulacji lotu i zmiany terminu nawet w umówionym dniu, w przypadku nieprzewidzianej zmiany warunków pogodowych lub nie spełnienia przez UŻYTKOWNIKA warunków do bezpiecznego wykonania usługi opisanych poniżej:

a)maksymalna waga przy locie motoparalotnią to 90kg, przy locie paralotnią 100kg

b)uczestnik lotu nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

c) jeżeli uczestnik jest niepełnoletni konieczna jest pisemna zgoda opiekuna prawnego

3.4 Usługę należy zrealizować w okresie 12 miesięcy od dnia zakupu na warunkach przewidzianych dla realizacji danej oferty.

3.5 Rezerwacja lotu dokonywana jest przez Użytkownika na stronie www.faza.be w zakładce rezerwacje. Potwierdzeniem poprawnie wykonanej rezerwacji jest sms zwrotny.

 

  1. REZYGNACJA

4.1  Użytkownik w terminie 14 dni od dnia otrzymania vouchera może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji vouchera, o ile voucher nie został wykorzystane lub spersonalizowany.

4.2  Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) nie można dokonać rezygnacji z usług jeśli w warunkach zakupu został ustalony termin realizacji lub okres świadczenia usługi. Zgodnie z tą ustawą nie można dokonać zwrotu spersonalizowanego zakupu którego przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli np. wypełnionego vouchera imieniem i nazwiskiem osoby korzystającej z usługi, czy też np. zorganizowania usługi na specjalnych warunkach pod indywidualne ustalenia.

4.3  Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie na adres e-mail biura sprzedaży dostępny w zakładce Kontakt oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia należy załączyć otrzymany uprzednio Voucher w formie, w jakiej został uprzednio dostarczony wraz z dowodem zakupu.

4.4  Po upływie 14 dni nie ma możliwości zwrotu vouchera. Użytkownik może go wymienić na inną usługę z serwisu faza.be. Przy wymianie vouchera na tańszy nie będzie zwracana różnica w cenie. W razie, gdy nowo wybrana usługa jest droższa od pierwotnie zakupionej, wymiana Vouchera następuje po opłaceniu różnicy w cenie. Przy wymianie Vouchera, termin ważności nowo wybranego Vouchera jest taki sam jak termin ważności Vouchera wymienianego.

4.5  FAZA zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4.6  Wszelkie zwroty płatności dokonywane są tylko na rachunek bankowy Użytkownika.

 

  1. ZAKAZ DALSZEJ SPRZEDAŻY USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

5.1  Użytkownik zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał zakupionych usług w celu osiągnięcia zysku lub w celach komercyjnych, a w szczególności nie będzie zawierał umów tego rodzaju za pośrednictwem jakiegokolwiek środka porozumiewania się na odległość (np. sieci Internet, a w szczególności internetowych serwisów transakcyjnych itp.)bez wcześniejszej zgody właściciela serwisu. Tego rodzaju działania są zabronione. Powyższy zakaz dotyczy wszelkich usług oferowanych w Serwisie twoja. Faza niezależnie od czasu oferowania lub umieszczania informacji o nich w Serwisie faza.be.

5.2  Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie REGULAMINU i jako takie uprawnia FAZA w szczególności do: usunięcia konta Użytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji Użytkownika. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Użytkownikowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od FAZA. FAZA nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z takim działaniem Użytkownika.

 

  1. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli Użytkownik nie zrealizuje usługi terminie 12 miesięcy od dnia zakupu, oferta traci ważność i nie może zostać zrealizowana. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych przez niego środków lub poniesionych kosztów nabycia oferty niezrealizowanej w okresie jej ważności.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestrując się w Serwisie Faza Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.